Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor – SNIIA

Lista medicilor veterinari oficiali cu atribuţii în completarea certificatelor ce însoţesc loturile de animale vii la exportul în ţările terţe UE
Conţinut
Date de contact ale medicilor veterinari de liberă practică abilitaţi cu activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor
Date de contact ale abatoarelor autorizate sanitar veterinar din judeţ, care achiziţionează animale din gospodării nonprofesionale şi codul de exploataţie al acestora
Conţinut
Termenele legale de identificare până la care manopera este suportată de la bugetul de stat

Animalele sunt identificate cu respectarea următoarelor termene:

a) animalele din specia bovine, în termen de până la 20 de zile de la naştere (conform Art. 4, alin. (1), lit.a) din Norma Sanitară Veterinară a Ordinului  Nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor)

b) animalele din speciile ovine şi caprine, în termen de până la 6 luni de la naştere (conform Art. 5, alin. (2) din Legea nr. 191 din 30 octombrie 2012: “Toate ovinele şi caprinele se identifică în mod obligatoriu odată cu mişcarea lor din exploataţia în care s-au născut ori, cel mai târziu, la împlinirea vârstei de maximum 6 luni”)

c) animalele din specia suine, în termen de până la 60 de zile de la naştere (conform Art. 4, alin. (1), lit.c) din Norma Sanitară Veterinară a Ordinului  Nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor)

1. Documentele obligatorii necesare în cazul mişcărilor de animale, în funcţie de specie</p> <p>2. Obligaţii ale crescătorilor de animale în ceea ce priveşte declararea evenimentelor pentru animalele deţinute

Ordinul Nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor:

Art. 11 – Obligaţii privind identificarea şi mişcarea animalelor din exploataţiile nonprofesionale:

(1) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a colabora cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în vederea identificării şi înregistrării animalelor din exploataţia sa.

(11) Fiecare deţinător de animale achiziţionează, direct de la un furnizor primar sau de la un furnizor secundar, mijloacele de identificare necesare identificării animalelor deţinute.

(2) Proprietarul exploataţiei trebuie să permită accesul în exploataţie doar animalelor identificate conform legislaţiei în vigoare şi doar celor care sunt însoţite de formularele/documentele de mişcare, iar în cazul bovinelor, şi de paşaport.

(3) În termen de 7 zile de la achiziţionarea oricăror animale din speciile care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare, deţinătorul de animale notifică prezenţa respectivelor animale în exploataţie medicului veterinar de liberă practică împuternicit.

(4) Fiecare deţinător de animale are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor; în acest scop, solicită medicului veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea formularului de mişcare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

(5) În cazul vânzării animalelor, cu excepţia suinelor, direct din exploataţia nonprofesională către o exploataţie comercială, exploataţie comercială de tip A sau unui mijlocitor de afaceri pentru animale vii, deţinătorul animalelor predă medicului veterinar împuternicit, în termen de cel mult 7 zile, exemplarul negru al documentului de mişcare completat şi semnat de deţinător, la predarea animalelor către noii deţinători.

(6) În cazul cumpărării animalelor de la o exploataţie comercială sau mijlocitor de afaceri cu animale vii, noul deţinător păstrează şi arhivează în registrul exploataţiei exemplarul albastru al documentului de mişcare şi predă medicului veterinar de liberă practică împuternicit exemplarul negru al acestui document în cel mult 7 zile de la intrarea animalelor în exploataţie.

(7) Pentru animalele din specia bovine, suplimentar faţă de cerinţele prevăzute la alin. (1) – (6), noul deţinător de animale are obligaţia de a solicita înregistrarea mişcării şi în paşaportul bovinei, în cazul în care această mişcare are ca rezultat schimbarea deţinătorului sau a exploataţiei.

(8) Numai animalele înscrise în formularul/documentul de mişcare pot fi mutate dintr-o exploataţie în alta, inclusiv cele având drept destinaţie un abator, în vederea tăierii.

(9) Deţinătorul de animale are obligaţia de a avea asupra sa pe timpul mişcării animalelor următoarele documente:

a) paşaportul, în cazul animalelor din specia bovine;

b) la ieşirea animalelor către altă exploataţie, formularul de mişcare albastru – matcă şi cupon;

c) la intrarea în exploataţie a animalelor provenite din unităţi documentul de mişcare exemplarele albastru şi negru;

d) alte documente prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

(10) La achiziţionarea animalelor, noul deţinător este obligat să aibă asupra sa un document care să conţină codul exploataţiei de destinaţie – carte de exploataţie, copie după formularul de identificare sau împuternicire din partea proprietarului exploataţiei de destinaţie.

(11) În cazul în care animalul care a ieşit către exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, s-a întors în exploataţia de origine, deţinătorul acestuia are obligaţia de a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit, prin predarea către acesta a exemplarului negru al documentului de mişcare.

(12) Proprietarul exploataţiei are obligaţia de a reţine, de a păstra şi de a arhiva în registrul exploataţiei exemplarele verzi – matcă şi/sau albastru – cupon ale tuturor formularelor de mişcare eliberate pentru animalele care au fost şi/sau sunt în exploataţie, precum şi exemplarele verzi şi albastre ale documentelor de mişcare pentru animalele care au fost şi/sau sunt în exploataţie, după caz.

(13) În vederea monitorizării mişcării animalelor, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta organelor de control şi inspecţie sanitar-veterinară documentele de însoţire a animalelor pe parcursul mişcării acestora.

(14) La sosirea animalelor în exploataţii de tip târguri de animale vii, baze de achiziţii pentru animale vii sau expoziţii de animale, deţinătorul acestora are obligaţia de a prezenta medicului veterinar de liberă practică împuternicit cu activitatea din unitatea respectivă formularele de mişcare şi predă reprezentantului unităţii exemplarul albastru al acestor formulare.

(15) La constituirea unei exploataţii de tip stână şi tabără de vară, prin încredinţarea animalelor către un deţinător sau către proprietarul acelei exploataţii, acesta preia numai animale care sunt însoţite de formularul/documentul de mişcare.

(16) În perioada în care animalele se află într-o exploataţie de tip stână şi tabără de vară, proprietarul acesteia sau deţinătorul animalelor are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa formularele/documentele de mişcare ale tuturor animalelor din respectiva exploataţie.

(17) În cazul evenimentelor de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu, moarte sau dispariţie a animalelor, pierdere a crotaliilor aplicate animalelor, pierdere a cărţii de exploataţie sau a paşaportului în cazul bovinelor, precum şi regăsire a animalului, deţinătorul animalelor notifică medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre acestea, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului.

(18) În cazul evenimentului de tip sacrificare a animalelor pentru consum propriu deţinătorul animalelor are obligaţia de a preda medicului veterinar de liberă practică împuternicit crotaliile auriculare ale animalelor sacrificate.

(19) În cazul evenimentului de tip moarte a animalelor, crotaliile auriculare nu se îndepărtează.

(20) În cazul bovinelor, paşaportul este predat medicului veterinar de liberă practică împuternicit, în termen de maximum 7 zile de la producerea evenimentului care are drept consecinţă lipsa bovinei din exploataţie, cu excepţia evenimentului de mişcare către o altă exploataţie.

(21) DSVSA eliberează contra cost paşapoartele duplicat, în termen de maximum 3 zile de la data solicitării, pe baza formularului de declarare eveniment în care este consemnată pierderea paşaportului şi a înregistrării acestuia în Baza naţională de date informatice; costul paşapoartelor duplicat se stabileşte de fiecare DSVSA, în funcţie de cheltuielile generate de emiterea acestora.

(22) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra animalelor din specia bovine prin vânzare sau donaţie, vechiul proprietar are obligaţia de a preda noului deţinător paşaportul bovinei.

(23) În cazul moştenirii animalelor din specia bovine, noul deţinător, în cazul în care nu intră în posesia paşaportului, are obligaţia de a solicita eliberarea unui duplicat, conform prevederilor prezentei norme.

Programul de eliberare a paşapoartelor de bovine şi costul acestora

Luni – Joi:

Vineri:

Cost paşaport original:

Cost paşaport duplicat:

Furnizorii de crotalii pentru animale

Vă rugăm să accesaţi cele două legături externe de mai jos, pentru a vedea:

 

 

SNIIA login