Unităţi

 

A. Înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală sau nonanimală

Conform Ordinului ANSVSA 111/2008

Este necesară micilor producători precum şi unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală sau nonanimală şi care doresc să furnizeze aceste produse alimentare în cantităţi mici şi cu parteneri localizaţi numai la nivel naţional sau direct consumatorului final în pieţe agroalimentare sau cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autorităţile locale/judeţene.

Înregistrarea sanitară veterinară se face de către Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului şi reprezintă înscrierea în listele de mai jos, a unităţilor care produc alimente de origine animală, altele decât cele autorizate sanitar- veterinar.

1. Înregistrarea sanitară veterinară a activităţilor de vânzare directă a produselor primare de origine animală

– furnizarea directă de la locul de producere a produselor primare către consumatorul final sau furnizarea acestora în cantităţi mici către unităţi de vânzare cu amănuntul din localitate sau/şi dintr-o localitate învecinată, inclusiv depozitarea şi manipularea acestora la locul de obţinere.

Vânzarea directă de produse primare de origine animală include şi furnizarea de către producători direct către consumatorul final a produselor primare de origine animală în cantităţi mici, în pieţele agroalimentare, precum şi cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional;

Obţinerea „documentului de înregistrare sanitară veterinară” se realizează în baza solicitării scrise din partea micilor producători, care trebuie să cuprindă:

a) denumirea şi adresa producătorului, atestate prin anexarea copiei documentului de identitate;

b) activitatea desfăşurată;

c) tipurile şi cantităţile de produse supuse vânzării directe;

d) locurile de vânzare directă a produselor primare;

e) numărul de telefon la care puteti fi contactat.

 Pentru unităţile de vânzare directă care îndeplinesc cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite, într-un termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete, documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

Următoarele produse primare de origine animală se supun procedurii de înregistrare sanitară veterinară la locul de producere:

a) lapte crud – conform cotei de lapte deţinute;

b) peşte proaspăt – până la 300 kg/transport pentru peştele capturat în mare şi 50 kg/transport pentru peştele capturat în ape dulci;

c) vânat sălbatic în blană sau pene – până la o unitate vânat mare şi 10 unităţi vânat mic din cota de vânătoare alocată;

d) producţie anuală de păsări sau lagomorfe – până la 10.000 de capete;

e) melci şi moluşte bivalve vii – până la 50 kg/săptămână;

f) ouă – provenind de la cel mult 50 de găini ouătoare;

 

 

Cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice:

Micii producători care expun la vânzare produse primare de origine animală obţinute de la animalele din gospodăria proprie trebuie să deţină asupra lor o fişă de sănătate pentru animalele de la care se valorifică produsele, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor zonale şi vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în raza căruia îşi are domiciliul micul producător şi sunt crescute animalele;

Micii producători trebuie să aplice toate măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de contaminare a produselor primare de origine animală în timpul obţinerii şi expunerii la vânzare şi trebuie să informeze direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, atunci când constată că produsele obţinute şi destinate vânzării constituie un risc pentru sănătatea publică.

În locurile publice amenajate de autorităţile locale/judeţene, unde sunt expuse la vânzare produsele primare de origine animală, micii producători trebuie să aibă o stare de igienă corespunzătoare, să poarte echipamente de protecţie alimentară (halate, şorţuri, bonete şi mănuşi curate) şi să deţină asupra lor un document din care să rezulte că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.

Vânzarea directă a produselor primare de origine animală către consumatorul final în pieţele agroalimentare, precum şi cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional, se realizează numai de producător sau de membrii familiei, rude de gradul I şi II ale acestuia, în baza:

a) documentului de înregistrare sanitară veterinară eliberat de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;

b) actului de identitate al producătorului sau a actelor de identitate ale membrilor familiei acestuia;

c) documentului din care să rezulte starea de sănătate a producătorului sau a membrilor familiei acestuia;

d) fişei de sănătate a animalelor de la care au fost obţinute produsele primare de origine animală, din care să rezulte starea de sănătate a animalelor, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor zonale şi vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în raza căruia îşi are domiciliul micul producător şi sunt crescute animalele;

e) certificatului de producător, eliberat de primării.

Produsele primare de origine animală obţinute şi expuse la vânzare de către micii producători trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) să provină de la animale, păsări sau familii de albine sănătoase şi să fie manipulate numai de către persoane sănătoase;

b) să nu fie falsificate sau să prezinte modificări anormale ale aspectului/culorii, mirosului, gustului ori consistenţei;

c) să nu fie contaminate cu diferite impurităţi, să nu fie transportate sau prezentate în ambalaje murdare, ruginite ori improprii pentru produsele respective;

d) să fie identificate prin etichete pe care sunt înscrise menţiuni referitoare la producător, denumirea produsului, originea acestuia, data obţinerii, condiţii de păstrare şi, după caz, orice alte date necesare informării consumatorului;

e) pentru laptele crud, să respecte cerinţele de sănătate animală şi igienă stabilite în anexa III, secţiunea IX, cap. I, pct. I şi pct. II lit. A, lit. B pct. 1 şi lit. C din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004/CE de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploataţii care respectă condiţiile de igienă a mulsului, a spaţiilor de depozitare a laptelui şi cu asigurarea trasabilităţii produsului, incluzând ghidurile de bune practici şi igienă elaborate de asociaţiile profesionale şi avizate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

2. Înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală

Înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – înscrierea unităţilor în listele celor cu vânzare cu amănuntul de către direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului;

În vederea obţinerii documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1, operatorii din sectorul alimentar sau reprezentanţii legali ai acestora trebuie să depună la direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) o cerere scrisă în care sunt precizate:

(i) denumirea şi adresa unităţii;

(ii) activitatea desfăşurată;

(iii) tipurile şi cantităţile de produse supuse vânzării cu amănuntul;

(iv) locurile de vânzare cu amănuntul a produselor obţinute în unitatea proprie;

(v) numărul personalului lucrător, cu excepţia stânelor;

(vi) numărul de telefon la care puteti fi contactat.

b) schiţa obiectivului unde se desfăşoară activităţile de producţie, cu excepţia stânelor;

d) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.

e) prin derogare de la prevederile lit. d), în cazul producătorilor agricoli crescători de animale, copia certificatului de producător eliberat de primărie, vizată de asociaţiile profesionale şi/sau de medicul veterinar zonal.

În vederea eliberării documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea depusă şi, prin inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, verifică atât documentaţia depusă, cât şi, la faţa locului, îndeplinirea cerinţelor în domeniul specific şi a celor prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare.

Pentru unităţile de vânzare cu amănuntul care îndeplinesc cerinţele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

La ridicarea documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor, reprezentantul legal al unităţii sau persoana delegată în acest scop semnează, ştampilează, datează documentul şi achită tarifele aferente activităţii desfăşurate.

În cazul în care, în urma verificării unităţii de către inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în nota de constatare/procesul-verbal de constatare vor fi înscrise deficienţele constatate, măsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnătura operatorului din sectorul alimentar.

La expirarea termenului de remediere a deficienţelor stabilit în nota de constatare/procesul-verbal de constatare, operatorul din sectorul alimentar solicită, printr-o cerere scrisă, direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, reverificarea unităţii.

A. Unităţi de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare

Carne:

a) Carmangerie – unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia cărnii provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, tranşarea acesteia, producerea de carne tocată, carne preparată şi/sau produse din carne într-o gamă sortimentală restrânsă, vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

b) Măcelărie – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia cărnii provenite din unităţi autorizate sanitar veterinar, depozitarea, dezosarea, porţionarea şi/sau tocarea acesteia la cererea consumatorului şi vânzarea cu amănuntul către consumatorul final.

c) Centru sacrificare păsări şi/sau lagomorfe la nivelul fermei sau exploataţiei – unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare de la nivelul fermei în care se desfăşoară activităţi pentru sacrificarea animalelor provenite numai din ferma proprie şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

d) Centru colectare vânat sălbatic – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, identificarea, sortarea, răcirea vânatului sălbatic provenit direct din fondurile de vânătoare şi livrarea acestuia către unităţi autorizate sanitar veterinar pentru activitatea de manipulare a vânatului, precum şi vânzarea cu amănuntul în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu respectarea legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare.

Lapte şi produse din lapte:

a) Centru de prelucrare lapte integrat în cadrul exploataţiei – unitate dotată cu spaţii şi echipamente adecvate desfăşurării activităţii de prelucrare a laptelui crud provenit de la animalele proprii în produse lactate, într-o gamă sortimentală restrânsă, în această categorie sunt incluse spaţiile şi facilităţile de la nivelul stânelor sau exploataţiilor agricole unde laptele crud provenit de la animalele din exploataţia proprie este prelucrat în brânzeturi şi comercializat direct către consumatorul final în spaţii special amenajate în pieţele agroalimentare, cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de autorităţile locale/judeţene pe întreg teritoriul naţional, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;

b) Centru de prelucrare lapte independent – unitate dotată cu spaţii şi echipamente adecvate pentru recepţia laptelui crud de la producători locali, prelucrarea acestuia în produse lactate într-o gamă sortimentală restrânsă şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Peşte şi produse din pescuit:

a) Ambarcaţiune de pescuit – navă sau ambarcaţiune dotată cu echipamente pentru capturarea şi depozitarea peştelui sălbatic sau de acvacultură pentru o perioadă scurtă de timp, destinat unei unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau vânzării directe către consumatorul final, la punctul de debarcare.

b) Punct de debarcare – loc cu deschidere la apă, care dispune de facilităţi pentru acostarea ambarcaţiunilor de pescuit în vederea efectuării recepţiei, sortării, răcirii şi depozitării peştelui proaspăt provenit din pescuit, destinat unor unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar, precum şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,

c) Magazin de desfacere peşte, pescărie – unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea peştelui şi a produselor din pescuit provenite din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau direct din pescuit, precum şi vânzarea cu amănuntul către consumatorul final.

d) Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, răcirea, depozitarea şi livrarea acestora către o unitate de procesare autorizată sanitar veterinar sau către alte unităţi de vânzare cu amănuntul.

Miere şi alte produse din miere:

a) Centru extracţie, colectare miere şi alte produse apicole – unitate fixă sau mobilă cu dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, extracţia, depozitarea şi livrarea mierii de albine şi a altor produse apicole către unităţi autorizate sanitar veterinar pentru procesare, precum şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

b) Stupină – unitate fixă sau mobilă în care se desfăşoară activităţi în domeniul apiculturii, în special obţinerea mierii de albine şi a altor produse apicole şi livrarea acestora către unităţi înregistrate/autorizate sanitar veterinar pentru procesare, precum şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

c) Magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole – unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea mierii de albine şi a altor produse apicole provenite din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar, prezentarea şi vânzarea acestora consumatorului final.

Ouă pentru consum:

Centru colectare ouă – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea ouălor de la un producător în vederea livrării acestora către un centru de ambalare autorizat sanitar veterinar sau către alte unităţi de industrie alimentară ori nealimentară, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

B. Unităţi de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor:

a) Restaurant, indiferent de specific – local de alimentaţie publică care include spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi specifice pentru recepţia produselor de origine animală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a produselor de origine nonanimală, depozitarea, prepararea şi servirea în incinta localului a preparatelor şi semipreparatelor culinare sau livrarea la comandă a preparatelor şi semipreparatelor culinare, a produselor de patiserie/cofetărie şi a altor produse similare. Această categorie include şi restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, rulote, fast-fooduri, baruri, precum şi alte unităţi în care se prepară şi se servesc alimente.

b) Pizzerie – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi a produselor de origine nonanimală, prepararea, ambalarea, după caz, şi vânzarea, inclusiv la comandă, a diferitelor sortimente de pizza şi a altor alimente preparate.

c) Cantină – unitate cu spaţii amenajate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prepararea de meniuri şi servirea mesei către consumatorul final.

d) Laborator de cofetărie şi/sau patiserie – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animală şi nonanimală, depozitarea şi prelucrarea acestora în produse de cofetărie/patiserie, depozitarea şi livrarea acestora către alte unităţi de vânzare cu amănuntul sau prin magazinul propriu.

e) Cofetărie/Patiserie – unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea, prezentarea şi vânzarea de produse de cofetărie/patiserie.

f) Pensiune turistică, indiferent de specific – unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru obţinerea, recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală şi nonanimală, provenite din exploataţia agricolă familială, precum şi din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prepararea şi servirea alimentelor gătite în incinta proprie.

g) Magazin alimentar – unitate în care se desfăşoară activităţi pentru păstrarea, prezentarea şi vânzarea separată de produse de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ambalate şi/sau preambalate de producător.

h) Hipermarket/Supermarket – unitate cu spaţii şi capacităţi de depozitare şi vânzare distincte în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea distinctă şi vânzarea în raioane separate a produselor de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, incluzând activităţi de tip măcelărie sau carmangerie, desfăşurate în spaţii separate înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în acesta categorie sunt incluse şi unităţile de tip cash & carry, care vând alimente către comercianţii înregistraţi pe bază de cartelă proprie în vederea comercializării directe către consumatorul final prin alte unităţi de vânzare cu amănuntul.

i) Unităţi de vânzare prin internet – unitate cu spaţii şi dotări fixe sau mobile pentru depozitarea, transportul către consumatorul final şi vânzarea numai prin comandă prin internet de alimente de origine animală şi nonanimală ambalate şi/sau preambalate de producător;

Unităţi care desfăşoară alte activităţi supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor:

a) Depozit alimentar – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor de origine animală şi nonanimală cu sau fără regim termic, provenite din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul naţional, depozitarea şi livrarea acestora către alte unităţi de vânzare cu amănuntul sau direct consumatorului final.

b) Catering – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia de materii prime de origine animală şi nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea şi prelucrarea acestora în produse destinate valorificării către alte unităţi de vânzare cu amănuntul şi/sau către consumatorul final.

c) Staţie spălare şi dezinfecţie mijloace de transport – unitate cu spaţii şi echipamente corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi de curăţare, spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport al produselor de origine animală.

3. Fabricarea produselor alimentare de origine nonanimală

În vederea obţinerii documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din domeniul alimentar desfăşurate pentru fabricarea produselor alimentare de origine nonanimală, solicitanţii depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului teritorial de pe lângă tribunalul pe raza căruia este înregistrat sediul şi o cerere scrisă în care sunt precizate:

a) denumirea şi adresa unităţii;

b) activitatea desfăşurată;

c) tipurile şi cantităţile de produse obţinute ca urmare a procesării;

d) numărul de personal lucrător.

e) numărul de telefon la care puteti fi contactat.

La ridicarea documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor, reprezentantul legal al unităţii sau persoana delegată în acest scop semnează, ştampilează, datează documentul şi achită tarifele aferente activităţii desfăşurate.

În vederea eliberării documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea depusă, verifică documentaţia şi, prin inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, verifică la faţa locului, îndeplinirea cerinţelor în domeniul specific şi a celor prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 852/2004/CE, cu amendamentele ulterioare.

Pentru unităţile care îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor conform legislaţiei specifice, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiva municipiului Bucureşti emite, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant, documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor.

În cazul în care în urma verificării unităţii efectuate de inspectorii autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se constată neîndeplinirea condiţiilor pentru siguranţa alimentelor prevăzute în legislaţia specifică, se întocmeşte un proces-verbal de constatare, în care sunt înscrise deficienţele constatate, măsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnătura reprezentantului legal al unităţii.

La expirarea termenului de remediere a deficienţelor, reprezentantul legal al unităţii solicită, printr-o cerere scrisă, direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reverificarea unităţii, în cazul în care deficienţele constatate nu sunt remediate în cadrul unităţii, direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti emite ordonanţa de suspendare a activităţii sau de interzicere a acesteia, după caz.

ACTIVITĂŢI supuse înregistrării şi controlului pentru siguranţa alimentelor

I. Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelorII. Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animaleIII. Activităţi de fabricare a produselor de morărit, amidonului şi produselor din amidonIV. Activităţi de fabricare a altor produse alimentareV. Activităţi de fabricare a băuturilorVI. Alte activităţi

1. Unităţi de prelucrare a cartofilor preparaţi sau congelaţi – unitate cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor preparaţi sau prevăzută cu spaţii frigorifice pentru prelucrarea cartofilor congelaţi, precum şi alte spaţii de depozitare, livrare a produselor vegetale,

2. Unităţi de producţie a piureului de cartofi deshidrataţi – unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea de cartofi deshidrataţi, în vederea obţinerii piureului de cartofi.

3. Unităţi de producţie de gustări din cartofi – unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii producţiei de gustări şi servirea acestora.

4. Unităţi de producţie pentru fabricarea cartofilor crocanţi – unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii producţiei de cartofi crocanţi, precum şi pentru ambalarea şi livrarea acestora.

5. Unităţi de producţie pentru fabricarea făinei de cartofi – unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea cartofilor, în vederea obţinerii făinei de cartofi, precum şi ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea acesteia.

6. Unităţi de fabricare a sucurilor de fructe şi legume – unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor, în vederea obţinerii sucurilor din acestea, precum şi cu spaţii şi dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării şi livrării acestora.

7. Unităţi de fabricare a concentratelor din fructe şi legume – unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor, în vederea obţinerii concentratelor din acestea, precum şi cu spaţii şi dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării şi livrării acestora.

8. Unităţi de conservare a fructelor, nucilor sau a legumelor – unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea (congelarea, uscarea, conservarea în ulei sau în oţet, fabricarea conservelor etc.) în vederea conservării fructelor şi legumelor, precum şi cu spaţii, inclusiv spaţii de frig, şi dotări necesare îmbutelierii, ambalării, depozitării, păstrării şi livrării acestora.

9. Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume – unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor în vederea obţinerii produselor alimentare, precum şi cu spaţii necesare depozitării şi livrării acestora.

10. Unităţi de fabricare a gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor – unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea şi prelucrarea fructelor şi legumelor în vederea obţinerii gemurilor, marmeladelor şi jeleurilor, precum şi pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea acestora.

1. Unităţi pentru producţia de uleiuri vegetale brute (ulei de măsline, floarea-soarelui, soia, rapiţă, in, seminţe de dovleac, porumb etc.) – unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea materiilor prime în vederea obţinerii de uleiuri şi grăsimi brute, precum şi cu spaţii pentru depozitarea şi livrarea acestora.

2. Unităţi pentru producţia făinei oleaginoase nedegresate – unitate cu spaţii, dotări, instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea, condiţionarea, prelucrarea materiei prime, în vederea obţinerii, depozitării şi livrării făinei oleaginoase nedegresate.

3. Unităţi pentru producţia uleiurilor vegetale rafinate (ulei de măsline, ulei de soia etc.) – unitate cu spaţii, dotări, instalaţii pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea materiilor prime în vederea obţinerii produselor finite, precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora.

4. Unităţi pentru prelucrarea uleiurilor vegetale – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru depozitarea şi prelucrarea uleiurilor vegetale (prin suflare, fierbere, oxidare, polimerizare, deshidratare, hidrogenare etc.), precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora.

5. Unităţi pentru fabricarea margarinei – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea materiilor prime pentru fabricarea margarinei, precum şi cu spaţii pentru depozitarea şi livrarea acesteia.

6. Unităţi pentru fabricarea amestecurilor pentru tartine – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii amenajate pentru recepţia şi depozitarea separată a materiilor prime de origine vegetală şi animală, în vederea fabricării amestecurilor pentru tartine, precum şi pentru depozitarea şi livrarea acestora.

7. Unităţi pentru fabricarea grăsimilor de gă !@#$%^&* combinate – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii amenajate pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime, în vederea fabricării grăsimilor de gă !@#$%^&* combinate, precum şi pentru depozitarea şi livrarea acestora.

1. Unităţi de morărit – unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea boabelor de cereale şi prelucrarea lor în materie primă pentru unităţile de panificaţie (producţie de făină, arpacaş, crupe sau pelete din grâu, secară, ovăz, porumb sau alte cereale), precum şi cu spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.

2. Unităţi pentru măcinarea orezului – unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea boabelor de orez în vederea obţinerii de orez măcinat, glazurat, semifiert sau producţie de făină de orez, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.

3. Unităţi pentru măcinarea legumelor – unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, sortarea, prelucrarea şi măcinarea legumelor în vederea obţinerii de făină sau pudră de legume uscate ori fructe comestibile, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.

4. Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun – unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea prin tratare termică a cerealelor prin expandare, în vederea obţinerii de cereale pentru micul dejun, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.

5. Unităţi pentru fabricarea premixurilor – unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, omogenizarea făinii în vederea obţinerii de făină în amestec pentru pâine, prăjituri, biscuiţi sau clătite, precum şi cu spaţii pentru depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.

6. Unităţi pentru fabricarea amidonului – unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (orez, cartofi, porumb, grâu etc.), depozitarea, prelucrarea prin măcinare, germinare, extracţie, purificare-rafinare, deshidratare, uscare, în vederea obţinerii de amidon, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.

7. Unităţi pentru fabricarea glucozei, siropului de glucoza, maltozei – unitate specializată prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (suspensie de amidon), depozitarea, prelucrarea prin hidroliză în vederea obţinerii de sirop de glucoza, zahăr total, dextroză cristalizată anhidră, izosirop, dextroză cristalizată monohidrat, fructoză, maltoză, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.

8. Unităţi pentru fabricarea glutenului– unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea prin extracţie, separare, concentrare, deshidratare, uscare, în vederea obţinerii de gluten, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea, păstrarea şi livrarea produsului finit.

1. Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialităţilor de panificaţie, checurilor, tartelor etc. – unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice, inclusiv spaţii de frig, pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea făinei şi a ingredientelor de origine vegetală şi animală, în vederea obţinerii produselor proaspete de patiserie, plăcintelor, specialităţilor de panificaţie, checurilor, tartelor etc., precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzătoare.

2. Unităţi pentru fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor, a produselor uscate de panificaţie, a produselor de patiserie şi prăjiturilor conservate, precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate – unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice, inclusiv spaţii de frig, pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine animală şi vegetală, în vederea fabricării biscuiţilor, pişcoturilor, a produselor uscate de panificaţie, a produselor de patiserie şi prăjiturilor conservate, precum şi pentru fabricarea produselor pentru gustări dulci sau sărate, precum şi cu spaţii de depozitare, păstrare şi livrare corespunzătoare.

3. Unităţi pentru fabricarea sau rafinarea zahărului şi a înlocuitorilor din sfeclă de zahăr, suc de trestie de zahăr, arţar şi palmier – unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea, prelucrarea acesteia, în vederea obţinerii, depozitării şi livrării zahărului.

4. Unităţi pentru fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grăsime şi ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, sâmburilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor, fabricarea pastilelor, tabletelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate şi/sau cu alte arome – unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime (cacao, ciocolată, zahăr, fructe), depozitarea, prelucrarea materiilor prime de origine vegetală şi animală, în vederea obţinerii produselor din cacao, a ciocolatei, a produselor zaharoase, inclusiv unt de cacao, grăsime şi ulei de cacao, a gumei de mestecat, conservarea în zahăr a fructelor, sâmburilor de fructe şi a altor părţi ale plantelor, fabricarea pastilelor, tabletelor, dropsurilor, drajeurilor mentolate şi/sau cu alte arome, precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzătoare.

5. Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi altor produse făinoase similare – unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia, depozitarea, prelucrarea materiilor prime şi a ingredientelor de origine vegetală şi animală, în vederea obţinerii macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi altor produse făinoase similare, precum şi cu spaţii de depozitare şi livrare corespunzătoare.

6. Unităţi pentru prelucrarea cafelei – unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia materiei prime, depozitarea, cu spaţii pentru prelucrarea cafelei prin decafeinizare şi prăjire, în vederea obţinerii de cafea măcinată, cafea solubilă, extracte şi concentrate din cafea, fabricarea înlocuitorilor de cafea, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare.

7. Unităţi pentru prelucrarea ceaiului– unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, cu spaţii pentru prelucrarea ceaiului şi a frunzelor de plante, ambalarea ceaiului, inclusiv în doze (pliculeţe), fabricarea infuziilor din plante (mentă, muşeţel, verbină etc.), precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare.

8. Unităţi pentru fabricarea condimentelor – unitate specializată cu spaţii pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime, cu spaţii şi instalaţii pentru fabricarea mirodeniilor, ketchupului, sosurilor picante, condimentelor, maionezei, făinei de muştar, muştarului şi oţetului, precum şi cu spaţii pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite.

9. Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii pentru recepţia, depozitarea şi fabricarea produselor alimentare pentru utilizări nutriţionale speciale, a laptelui praf pentru sugari, laptelui şi altor alimente pentru copii mici, alimentelor pentru sugari, alimentelor cu conţinut redus de calorii, alimentelor dietetice pentru scopuri medicale speciale, alimentelor cu conţinut redus de sodiu, inclusiv sare fără sodiu, alimentelor fără gluten, alimentelor recomandate în efortul muscular intens, în special pentru sportivi, alimentelor pentru persoanele care suferă de dereglări ale metabolismului carbohidraţilor (diabet), precum şi cu spaţii adecvate pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite.

10. Unităţi pentru fabricarea altor produse neclasificate în altă parte – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea de supe, ciorbe, fabricarea drojdiei de bere, a produselor alimentare îmbogăţite cu oligoelemente, vitamine, proteine, a suplimentelor alimentare şi nutritive, precum şi cu spaţii adecvate pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea produselor finite.

11. Unităţi de fabricare a produselor alimentare congelate – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea produselor congelate, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.

12. Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante, confiate – uscate, glasate sau cristalizate) – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea produselor confiate/deshidratate, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.

13. Unităţi pentru producţia, procesarea şi comercializarea ciupercilor – unitate prevăzută cu spaţii, amenajări, dotări şi instalaţii specifice pentru producţia, ambalarea, depozitarea şi livrarea produsului finit.

1. Unităţi pentru fabricarea băuturilor alcoolice distilate – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea materiilor prime şi semifabricatelor şi fabricarea de băuturi alcoolice distilate: whisky, coniac, gin, lichioruri, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.

2. Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia, depozitarea materiilor prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii de alcool etilic de fermentaţie şi a alcoolurilor neutre, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.

3. Unităţi pentru fabricarea vinului – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii vinului, a vinului de masă, vinului de calitate produs în anumite regiuni, vinului spumant, vinului din must de struguri concentrat şi vinului slab alcoolizat sau fără alcool, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.

4. Unităţi pentru fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi fabricarea cidrului, cidrului de pere, miedului şi a altor vinuri din fructe, precum şi a băuturilor mixte ce conţin alcool, precum şi cu spaţii adecvate pentru depozitarea, îmbutelierea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.

5. Unităţi pentru fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiei prime, semifabricatelor şi prelucrarea acestora în vederea obţinerii vermutului şi a altor băuturi similare, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.

6. Unităţi pentru fabricarea berii – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia şi depozitarea materiilor prime şi ingredientelor pentru obţinerea berii, precum şi cu spaţii pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acesteia, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.

7.  Mălţăria – secţia din cadrul fabricii de bere în care se face germinarea orzului şi a altor cereale în vederea obţinerii malţului.

8. Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii pentru captarea, carbogazeificarea, îmbutelierea apei minerale, fabricarea băuturilor răcoritoare nealcoolice, băuturilor nealcoolice aromatizate şi/sau îndulcite: limonada, oranjadă, cola, băuturi energizante, băuturi din fructe, ape tonice, precum şi cu spaţii adecvate pentru îmbutelierea, depozitarea şi livrarea acestora, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.

1. Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a produselor alimentare de origine nonanimală – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, ambalarea şi livrarea produselor alimentare de origine nonanimală.

2. Depozit pentru seminţe de consum – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea de seminţe de consum.

3. Depozit alimentar pentru produse de origine nonanimală – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea de produse proaspete şi/sau preambalate de origine nonanimală, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.

4. Depozit frigorific pentru produse alimentare de origine nonanimală – unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de origine nonanimală congelate şi/sau refrigerate ori care necesită temperaturi scăzute de depozitare, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.

5. Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală congelate – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru recepţia materiei prime, depozitarea şi/sau prelucrarea produselor congelate, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare, atât pentru alte unităţi, cât şi pentru consumatorul final.

6. Unităţi de producere a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru fabricarea în condiţii corespunzătoare a ambalajelor pentru produsele alimentare ce vin în contact cu alimentele, precum şi cu spaţii de ambalare, depozitare şi livrare corespunzătoare a acestora pentru unităţile care le utilizează.

7. Mijloc de transport produse de origine nonanimală – orice nave, aeronave, mijloace auto etc. înregistrate pentru siguranţa alimentelor ca mijloace de transport dotate corespunzător pentru ca produsele de origine nonanimală să nu îşi modifice caracteristicile pe timpul transportului, caracteristici prevăzute în documentele însoţitoare conform legislaţiei în vigoare.

8. Unitate de fabricare a îngheţatei – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate pentru recepţia materiei prime de origine animală şi nonanimală, fabricarea şi depozitarea îngheţatei.

B. Autorizarea sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală

Conform Ordinului ANSVSA 57/2010

Este necesară unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală şi care doresc să stabilească relaţii comerciale atât cu parteneri existenţi pe teritoriu naţional cât şi cu parteneri din spaţiul comunitar şi extracomunitar.

Autorizaţia sanitară veterinară –  este documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, care atestă că activităţile din unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare stabilite de legislaţia veterinară a Uniunii Europene şi de cea naţională.

Categoriile de unităţi care se supun autorizării sanitare veterinare:

A. Unităţi cu activităţi generale:

 1. Depozit frigorific – unitate cu spaţii şi instalaţii de frig adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi livrarea produselor de origine animală congelate şi/sau refrigerate;
 2. Unitate de reambalare – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, porţionarea, reambalarea produselor de origine animală, depozitarea şi livrarea acestora;
 3. Piaţă angro – spaţii sau zone cu amenajări care includ mai multe unităţi separate ce au în comun instalaţii şi compartimente în care produsele de origine animală sunt vândute către operatori din sectorul alimentar.
 4. Piaţă agroalimentară, hală pentru desfacerea produselor de origine animală – spaţiu cu amenajări care include mai multe unităţi separate ce au în comun instalaţii şi compartimente în care produsele de origine animală sau nonanimală sunt vândute către operatorii din sectorul alimentar şi/sau consumatorul final;

B. Carne de ongulate domestice-cabaline, bovine, suine, ovine şi caprine:

 1. Abator – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, cazarea şi tăierea de animale, precum şi pentru livrarea produselor comestibile şi necomestibile rezultate;
 2. Unitate de tranşare – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea şi/sau dezosarea cărnii, precum şi pentru livrarea produselor rezultate.

C. Carne de pasăre şi de lagomorfe:

 1. Abator – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, tăierea de păsări sau lagomorfe şi livrarea produselor rezultate;
 2. Unitate de tranşare – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de pasăre, precum şi livrarea produselor rezultate.

D. Carne de vânat de crescătorie:

 1. Abator – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, tăierea vânatului de crescătorie şi livrarea produselor rezultate;
 2. Unitate de tranşare a cărnii de vânat de crescătorie – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de vânat de crescătorie, precum şi livrarea produselor rezultate.

E. Carne de vânat sălbatic:

 1. Unităţi care manipulează carne de vânat sălbatic – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea vânatului sălbatic şi livrarea produselor rezultate;
 2. Unitate de tranşare a cărnii de vânat sălbatic – unitate cu spaţii şi echipamente adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi tranşarea cărnii de vânat sălbatic, precum şi livrarea produselor rezultate.

F. Carne tocată, preparată şi carne separată mecanic:

 1. Unităţi de carne tocată – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, tranşarea, mărunţirea cărnii, depozitarea şi livrarea acesteia;
 2. Unităţi de carne preparată – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea cărnii, prepararea cărnii, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
 3. Unităţi de carne separată mecanic – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea cărnii, separarea mecanică a cărnii, depozitarea şi livrarea acesteia.

G. Produse din carne:

       Unităţi de procesare – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, tranşarea cărnii, fabricarea produselor din carne şi tratarea termică a acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

H. Moluşte bivalve vii:

 1. Centru de purificare – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi pentru plasarea în bazine a moluştelor bivalve vii, precum şi stocarea acestora un timp necesar pentru reducerea contaminării şi pentru a le face proprii consumului uman.
 2. Centru de colectare a moluştelor bivalve vii – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, condiţionarea, curăţarea, sortarea, ambalarea şi livrarea moluştelor bivalve vii;

I. Peşte şi produse din pescuit:

 1. Vas-fabrică – orice ambarcaţiune cu dotări specifice la bordul căreia se desfăşoară operaţiuni de filetare, feliere, jupuire, decorticare ori îndepărtarea cochiliei, tocare sau prelucrare, urmate de ambalare, depozitare şi livrare a peştelui şi produselor din pescuit;
 2. Vas congelator – orice ambarcaţiune cu dotări specifice la bordul căreia se congelează produsele din pescuit, iar dacă este cazul se realizează sângerarea, decapitarea, eviscerarea şi îndepărtarea aripioarelor, urmată de ambalare, depozitare şi livrare;
 3. Unitate de produse proaspete din pescuitcherhana – unitate cu dotări specifice, în care se desfăşoară activităţi de recepţie, răcire, depozitare, preparare, ambalare şi livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite direct din pescuit sau din centrele de colectare a peştelui;
 4. Unitate de procesare a produselor din pescuit – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare, preparare, transformare a peştelui şi produselor din pescuit, ambalare şi livrare a produselor finite;
 5. Centru de colectare a peştelui – unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, sortarea, curăţarea, depozitarea, răcirea şi prelucrarea primară prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, a peştelui provenit din pescuit sau acvacultură şi livrarea produselor rezultate către alte unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;
 6. Fermă de acvacultură cu centru de colectare a peştelui integrat – exploataţie pentru creşterea peştelui de acvacultură care dispune de spaţii, dotări şi facilităţi adecvate proprii, în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, sortarea, curăţarea, depozitarea, răcirea şi prelucrarea primară a peştelui provenit din bazinele proprii, prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, depozitarea, ambalarea, răcirea şi livrarea produselor rezultate către alte unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;
 7. Piaţa de licitaţie a peştelui şi produselor din pescuit – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de debarcare, recepţie, depozitare şi vânzare prin licitaţie a peştelui şi produselor din pescuit către operatori din sectorul alimentar.
 8. Piaţă de desfacere a peştelui şi produselor din pescuit – unitate cu dotări specifice în care se desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare şi comercializare a produselor din pescuit proaspete;

J. Lapte crud şi produse din lapte:

 1. Unitate de procesare a laptelui materie primă – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia laptelui crud provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare aparţinând unităţilor de procesare a laptelui materie primă sau direct din exploataţii de producţie a laptelui, depozitarea, tratarea şi prelucrarea laptelui crud sub formă de produse lactate, depozitarea şi livrarea acestora, inclusiv unitate de producere îngheţată;
 2. Unitate de procesare a produselor lactate – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor lactate obţinute în alte unităţi autorizate sanitar-veterinar, depozitarea, tratarea şi procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor finite;
 3. Centru de colectare a laptelui materie primă – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate, în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea laptelui crud de la diferite exploataţii, răcirea, depozitarea şi livrarea laptelui crud către unităţile de procesare.

K. Ouă şi produse din ouă:

 1. Unităţi de producere a ouălor lichide – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, spargerea ouălor şi obţinerea produselor din ouă lichide, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
 2. Unităţi de procesare a ouălor – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, spargerea ouălor, tratarea şi procesarea produselor din ouă, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
 3. Centru de ambalare a ouălor – unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru clasificarea ouălor după calitate şi greutate, marcarea, ambalarea, depozitarea şi livrarea de ouă pentru consum.

L. Pulpe de broască şi melci:

         Unitate de procesare – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, uciderea, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

M. Grăsimi animale, untură, jumări:

 1. Unitate de procesare a grăsimilor animale – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
 2. centru de colectare a grăsimilor animale – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea şi livrarea grăsimilor animale.

N. Stomacuri prelucrate, vezici şi intestine:

       Unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor şi intestinelor – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.

O. Gelatină:

 1. Unitate de producere a gelatinei – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime – oase, piei – de la centrele de colectare, procesarea acestora, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
 2. Centru de colectarea materiilor prime pentru gelatină – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea materiilor prime – oase şi piei – şi livrarea acestora la unităţile de procesare.

P. Colagen:

 1. Unităţi de producere a colagenului – unităţi cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia materiilor prime – oase şi piei – de la centrele de colectare, procesarea, depozitarea şi livrarea produselor rezultate;
 2. Centru de colectare a materiilor prime pentru colagen – unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru colectarea, depozitarea materiilor prime – oase şi piei – şi livrarea acestora la unităţile de procesare.

Q. Alte activităţi:

 1. Unităţi de prelucrare a mierii de albine şi/sau a altor produse apicole – unităţi cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi prelucrarea mierii de albine şi/sau a produselor apicole, depozitarea şi livrarea produselor rezultate.
 2. Mijloc de transport al alimentelor de origine animală – orice navă, aeronavă, mijloc auto, mijloc feroviar etc, înregistrate ca mijloace de transport specializate şi dotate corespunzător pentru ca produsele de origine animală să nu îşi modifice caracteristicile prevăzute în documentele însoţitoare pe timpul transportului.

 

C. Autorizarea sanitară veterinară a unităților, pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală

Pentru obţinerea „autorizaţiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală” operatorul din domeniul alimentar va depune la DSVSA judeţeană, pe raza căreia se regăseşte unitatea, o documentaţie care va cuprinde:

a) cerere tip de autorizare din partea unităţii, cu precizarea activităţilor;

b) proiectul planului unităţii cu fluxurile tehnologice şi evidenţierea echipamentelor şi utilajelor;

c) planul cu amplasarea obiectivului în zonă;

d) memoriul tehnic justificativ;

e) copia certificatului unic de înregistrare;

f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul;

g) chitanţa care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute pentru fiecare categorie de unitate în parte conform Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 96/2014.

După analiza acestei documentaţii, de la nivelul DSVSA judeţeană va fi efectuată o evaluare la faţa locului a unităţii de către medicii veterinari responsabili, ocazie cu care se va încheia un document ce va conţine concluzia evaluării.

În cazul în care unitatea corespunde structural şi din punct de vedere documentar, DSVSA judeţenă va elibera autorizaţia sanitară veterinară, ce conţine numărul unic de autorizare a cărei valabilitate este nelimitată, respectiv pe toată perioada în care unitatea îndeplineşte condiţiile sanitare veterinare de funcţionare.

Actul legislativ naţional în baza căruia se eliberează aceste autorizaţii sanitare veterinare, este reprezentat de Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 57/2010, reglementare ce conţine detaliat toate etapele care trebuie urmate pentru autorizarea sanitară veterinară a unităţilor de industrie alimentară.